Kancelaria Notarialna

Zbigniew Nowak

godziny urzędowania:

pon. 10:00-18:00

wt.-czw. 9:00-17:00

pt. 8:00-15:00

 

ul. Bytomska 2 (Rynek)

41-250 Czeladź

Czynności notarialne

Notariusz Zbigniew Nowak, działając na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie (…)

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Zbigniew Nowak pobiera wynagrodzenie (…)

Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych (…)

Terminy

Notariusz Zbigniew Nowak czynności notarialnych polegających na poświadczaniu zgodności (…)

Notariusz Czeladź, ul. Bytomska 2

O kancelarii

Bezpłatne WiFi

Płatności kartą

Notariusz Zbigniew Nowak, decyzją Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku powołany został na stanowisko notariusza. Obecnie nowa siedziba jego Kancelarii znajduje się na czeladzkim rynku – ulica Bytomska 2 (parter, wejście boczne do budynku w którym znajduje się ING Bank Śląski S.A.). Notariusz Zbigniew Nowak oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a dbając o zabezpieczenie stron czynności, dyskrecję i dokładność, zapewnia profesjonalizm oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Załatw sprawę szybko i sprawnie

Dokumenty niezbędne do dokonania typowych czynności notarialnych

W przypadku innych czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

Wymóg podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku prawnego. Brak danych uniemożliwia świadczenie usług notarialnych.

 

Dane osoby fizycznej: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, aktualne miejsce zamieszkania (nie meldunku), numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP (w przypadku osób fizycznych czynnie prowadzących działalność gospodarczą, gdy przy czynności notarialnej pobierany jest podatek). Nadto przy umowach – informacja o stanie cywilnym (aktualnym oraz w przypadku zbywcy – również w momencie nabycia zbywanego przedmiotu).

 

Ważny dokument stwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty, paszport, karta pobytu.

 

Jeśli niemożliwe jest osobiste stawiennictwo lub gdy wymaga tego charakter czynności – sporządzone we właściwej, przewidzianej prawem formie pełnomocnictwo (nie dotyczy Aktu poświadczenia dziedziczenia).

 

Umowa majątkowa małżeńska, jeśli została zawarta. Np. rozdzielność majątkowa (tzw. intercyza), rozszerzenie wspólności majątkowej.

 

W przypadku osoby prawnej lub spółek osobowych – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (zazwyczaj pobiera Kancelaria w dniu czynności) lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, tekst jednolity umowy spółki lub statut.

 

Gdy osoba jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Niezbędne INFORMACJE:

 • numer księgi wieczystej
 • cena sprzedaży
 • wartość rynkowa nieruchomości
 • termin zapłaty ceny
 • numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 • termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy
 • adres do doręczeń sądowych

 

DOKUMENTY:

Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, decyzja administracyjna).

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli podstawą nabycia jest spadek lub zasiedzenie – po dniu 11 sierpnia 1983 r., albo gdy podstawą nabycia jest darowizna, polecenie darczyńcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub zachowek – po dniu 01 stycznia 2007 r. – notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Wypis z rejestru gruntów, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu  w księdze wieczystej – wydaje właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości Starostwo Powiatowe (lub w przypadku miast na prawach powiatu, właściwy Urząd Miasta/Miejski).

Wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej, jeśli w akcie notarialnym zamieszczony będzie wniosek o odłączenie działki z dotychczasowej księgi wieczystej – wydaje właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości Starostwo Powiatowe (lub w przypadku miast na prawach powiatu, właściwy Urząd Miasta/Miejski).

Zaświadczenie o rewitalizacji, tj. o tym czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji i czy w podjętej uchwale, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina zastrzegła na swoją rzecz prawo pierwokupu, a także czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – wydaje Gmina właściwa, ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Zaświadczenie o tym czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – wydaje właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości Starostwo Powiatowe (lub w przypadku miast na prawach powiatu, właściwy Urząd Miasta/Miejski).

Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku – wydaje Gmina właściwa, ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana, z adnotacją o jej ostateczności – wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeśli nastąpił podział nieruchomości i nie jest on ujawniony w księdze wieczystej – Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z adnotacją o jej ostateczności – wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz mapa z projektem podziału.

Przy gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, zabudowanym na cele mieszkaniowe, tj. zabudowanym wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (oba przypadki wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) – gdy zmiana charakteru prawa w księdze wieczystej nie nastąpiła jeszcze z urzędu – może być konieczne (dopytaj notariusza) zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia – wydaje odpowiednio właściwy:

 • starosta – przy gruntach Skarbu Państwa (lub w przypadku miast na prawach powiatu Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta),
 • Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – przy gruntach jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – przy gruntach, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty,
 • dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – przy gruntach, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Jeżeli nabycie jest finansowane z kredytu – umowa kredytowa, zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie oraz załączniki (jeśli są), z których wynikają warunki do wypłaty kredytu.

 

Dokumenty ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON umowy:

 • przy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Wymeldowanie nie jest tożsame z wyprowadzeniem się i nie pozbawia prawa do dysponowania budynkiem, gdy istnieje ku temu stosowny tytuł prawny;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu: użytkowania wieczystego gruntu, składek KRUS, ZUS;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – tj. zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Ważne przez okres 10 lat od daty jego sporządzenia, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku.

Niezbędne INFORMACJE:

 • numer księgi wieczystej
 • cena sprzedaży
 • wartość rynkowa nieruchomości
 • termin zapłaty ceny
 • numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 • termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy
 • adres do doręczeń sądowych

 

DOKUMENTY:

Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu).

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli podstawą nabycia jest spadek lub zasiedzenie – po dniu 11 sierpnia 1983 r., albo gdy podstawą nabycia jest darowizna, polecenie darczyńcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub zachowek – po dniu 01 stycznia 2007 r. – notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Zaświadczenie o rewitalizacji, tj. o tym czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji i czy w podjętej uchwale, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina zastrzegła na swoją rzecz prawo pierwokupu, a także czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – wydaje Gmina właściwa, ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Przy gruncie (pod budynkiem, w którym jest lokal) będącym w użytkowaniu wieczystym, zabudowanym na cele mieszkaniowe, tj. zabudowanym wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (oba przypadki wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) – gdy zmiana charakteru prawa w księdze wieczystej nie nastąpiła jeszcze z urzędu – może być konieczne (dopytaj notariusza) zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia – wydaje odpowiednio właściwy:

 • starosta – przy gruntach Skarbu Państwa (lub w przypadku miast na prawach powiatu Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta),
 • Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – przy gruntach jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – przy gruntach, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty,
 • dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – przy gruntach, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Jeżeli nabycie jest finansowane z kredytu – umowa kredytowa, zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie oraz załączniki (jeśli są), z których wynikają warunki do wypłaty kredytu.

 

Dokumenty ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON umowy, w przypadku sprzedaży:

 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy – wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Wymeldowanie nie jest tożsame z wyprowadzeniem się i nie pozbawia prawa do dysponowania lokalem, gdy istnieje ku temu stosowny tytuł prawny;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych – wydaje zarządca nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej (często jest to spółdzielnia mieszkaniowa);
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: od nieruchomości lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu: użytkowania wieczystego gruntu, składek ZUS (gdy prowadzona działalność gospodarcza);
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu – tj. zbiór danych i wskaźników energetycznych części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Ważne przez okres 10 lat od daty jego sporządzenia, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna lokalu.

Niezbędne INFORMACJE:

 • numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona
 • cena sprzedaży
 • wartość rynkowa lokalu
 • termin zapłaty ceny
 • numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy
 • adres do doręczeń sądowych (jeżeli jest prowadzona księga wieczysta)

 

DOKUMENTY:

Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przydział lokalu).

Zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej o tym komu aktualnie przysługuje prawo do lokalu.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli podstawą nabycia jest spadek lub zasiedzenie – po dniu 11 sierpnia 1983 r., albo gdy podstawą nabycia jest darowizna, polecenie darczyńcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub zachowek – po dniu 01 stycznia 2007 r. – notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Jeżeli nabycie jest finansowane z kredytu – umowa kredytowa, zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie oraz załączniki (jeśli są), z których wynikają warunki do wypłaty kredytu.

Jeżeli ma być zakładana księga wieczysta (najczęściej przy finansowaniu zakupu z kredytu) – zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej o położeniu lokalu, wydawane właśnie specjalnie w celu założenia księgi wieczystej.

 

Dokumenty ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON umowy, w przypadku sprzedaży:

 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy – wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Wymeldowanie nie jest tożsame z wyprowadzeniem się i nie pozbawia prawa do dysponowania lokalem, gdy istnieje ku temu stosowny tytuł prawny;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych – wydaje zarządca nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej (często jest to spółdzielnia mieszkaniowa);
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS (gdy prowadzona działalność gospodarcza);
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu – tj. zbiór danych i wskaźników energetycznych części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Ważne przez okres 10 lat od daty jego sporządzenia, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna lokalu.

Umowa majątkowa małżeńska zawierana PRZED zawarciem związku małżeńskiego

INFORMACJE: data i miejsce zawierania związku małżeńskiego.

Umowa majątkowa małżeńska zawierana PO zawarciu związku małżeńskiego

DOKUMENTY: odpis skrócony aktu małżeństwa (do okazania).

Notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe tylko po osobach zmarłych po dniu 01 lipca 1984 r. i tylko wtedy, gdy po danym spadkodawcy nie zostało uprzednio wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie toczy się takie postępowanie ani nie został uprzednio sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Nadto nie jest możliwe sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku:

 • dziedziczenia na podstawie testamentów: ustnych, wojskowych, sporządzonych na polskim statku morskim lub powietrznym, a także wszelkich innych, co do których notariusz ma wątpliwości interpretacyjne lub nie jest w stanie stwierdzić ich autentyczności;
 • gdy w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 • braku jurysdykcji krajowej w sprawie.

 

DOKUMENTY:

odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu – osoby, której dotyczy postępowanie spadkowe, a także potencjalnych spadkobierców, którzy zmarli przed spadkodawcą lub osób, które w dniu śmierci spadkodawcy wchodziły do grona spadkobierców lecz zmarły w międzyczasie;

małżonek zmarłego: jeżeli zmarły w chwili śmierci był w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa, wydany po śmierci, z adnotacją o ustaniu małżeństwa;

spadkobiercy ustawowi i testamentowi, zapisobiercy windykacyjni i ich następcy prawniodpisy skrócone aktów urodzenia (zazwyczaj mężczyźni i panny), natomiast gdy dana osoba zmieniała nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego, to zamiast aktu urodzenia – odpis skrócony aktu małżeństwa;

zaświadczenie, wydane spadkobiercom bezpłatnie we właściwym ze względu na ostatni meldunek osoby zmarłej Urzędzie Miasta/Miejskim, o numerze PESEL i ostatnim zameldowaniu na pobyt stały lub unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli zawiera informacje o adresie);

zgoda sądu opiekuńczego, gdy ma nastąpić przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie przez opiekuna prawnego/kuratora spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego.

NADTO JEŚLI SĄ:

 • testament;
 • notarialny lub sądowy protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu;
 • notarialny lub sądowy protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, lub postanowienie sądu zatwierdzające uchylenie się od skutków prawnych nie złożenia oświadczenia w terminie wraz z protokołem, w którym przyjęto oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego;
 • akt notarialny – umowa zrzeczenia się dziedziczenia.

 

Niezbędne INFORMACJE:

 • obywatelstwo spadkodawcy w chwili śmierci;
 • ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej w chwili śmierci i jej ostatnie miejsce zamieszkania,
 • czy w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, położonej w RP, do której tytuł prawny posiadał zmarły,
 • w stosunku do małżonka osoby zmarłej: czy toczyło/toczy się postępowanie o rozwiązanie/unieważnienie/separację małżeństwa oraz czy nastąpiło wyłączenie małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego?;
 • czy toczyło/toczy się postępowanie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny?
 • w stosunku do osób zmarłych przed 17 sierpnia 2015 r.: czy zmarły był właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej za granicą, bądź miał inne prawo rzeczowe do takiej nieruchomości lub był za granicą posiadaczem jakiejkolwiek nieruchomości lub jej części?;
 • w stosunku do osób zmarłych po 17 sierpnia 2015 r.: czy zmarły dokonał wyboru prawa właściwego dla ogółu kwestii prawnospadkowych?;
 • w stosunku do osób zmarłych przed 14 lutego 2001 r.: czy w skład spadku po zmarłym wchodzi gospodarstwo rolne?;
 • w stosunku do osób zmarłych po 24 listopada 2018 r.: czy w skład spadku po zmarłym wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym?

 

Jeżeli jeden lub kilku ze spadkobierców zmarło po dacie śmierci spadkodawcy, należy przedłożyć: akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po takim spadkobiercy oraz akty stanu cywilnego jego spadkobierców wg wytycznych j/w. Gdy nie było jeszcze przeprowadzone stosowne postępowanie, notariusz może przeprowadzić wszystko jednocześnie (tzw. piętrowe postępowanie spadkowe).

W toku notarialnego postępowania spadkowego (jak również niezależnie od niego), notariusz ma możliwość dokonać wglądu do Notarialnego Rejestru Testamentów, w celu poszukiwania zarejestrowanych testamentów spadkodawcy, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieważności notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Z dokonanej czynności notariusz sporządza protokół. Czynność jest odpłatna.

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu Cywilnego termin do złożenia oświadczenia wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku (jest to termin zawity).

 

DOKUMENTY:

Odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu – osoby, której dotyczy sprawa.

Dodatkowo w przypadku oświadczeń składanych w imieniu osób małoletnich (wówczas gdy rodzic dziecka odrzucił już spadek lub gdy rodzicem jest osoba zmarła):

 1. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego;
 2. kopia złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej, a polegającej na odrzuceniu/przyjęciu spadku po zmarłym/ej – z pieczątką sądu, określającą datę wpływu;
 3. zgoda właściwego sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie.

Właściwy sąd – sąd opiekuńczy (sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich) miejsca zamieszkania dziecka w Polsce, a w razie braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

W przypadku małoletnich nie posiadających obywatelstwa polskiego i mających stałe miejsce pobytu na terenie innego państwa, do oceny przedstawicielstwa ustawowego i konieczności uzyskania zgody sądu na odrzucenie/przyjęcie spadku po polskim spadkodawcy, zastosowanie znajdują przepisy prawa miejsca zamieszkania małoletnich.

 

Niezbędne INFORMACJE:

 • czy po wskazanej osobie zmarłej miało już miejsce odrzucenie/przyjęcie spadku? I czy czynność ta miała miejsce w Kancelarii Notarialnej Notariusz Sylwii Jonek?;
 • ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej w chwili śmierci i jej ostatnie miejsce zamieszkania; W przypadku braku miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce – miejsce, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część;
 • czy zmarły sporządził testament? Co to za testament (typ), jaka jest jego treść i gdzie jest przechowywany?;
 • czy po wskazanej osobie zmarłej toczy się postępowanie sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? sygn. akt;
 • dane dzieci osoby składającej oświadczenie (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, a w przypadku osób małoletnich – również daty urodzenia);
 • dane spadkobierców należących do kręgu spadkobierców ustawowych/testamentowych (stosunek pokrewieństwa z osobą zmarłą, imiona i nazwiska, a jeżeli nie odrzucili jeszcze spadku – również ich adresy zamieszkania), np. dane: żony, dzieci lub gdy nie miał dzieci, żony, rodzeństwa i rodziców zmarłego. Pomocnym do ustalenia osób branych pod uwagę, może być poniższe wyjaśnienie kolejności dziedziczenie wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Kolejność dziedziczenia ustawowego:

[zstępny – każdy kolejny potomek tej samej osoby: jej dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk itd.

otwarcie spadku – chwila śmierci spadkodawcy.]

 1. Dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku lub odrzuciło spadek, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom. Ma to odpowiednio zastosowanie do dalszych zstępnych.
 2. Małżonek oraz rodzice spadkodawcy – gdy brak jest zstępnych spadkodawcy lub odrzucili już spadek.
 3. Małżonek oraz rodzeństwo zmarłego – gdy rodzic nie dożył otwarcia spadku lub odrzucił już spadek. Brane są tutaj pod uwagę „dzieci rodziców” zmarłego, a zatem również jego rodzeństwo przyrodnie. Jeżeli brat/siostra spadkodawcy nie dożył/a otwarcia spadku lub odrzucił/a spadek, jego/jej udział spadkowy przypada jego/jej dzieciom. Ma to odpowiednio zastosowanie do dalszych zstępnych.
 4. Dziadkowie spadkodawcy – gdy nie ma już lub odrzucili spadek: dzieci, rodzice i rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępni.
 5. Zstępni dziadków spadkodawcy.
 6. Pasierbowie – gdy wszyscy poprzednicy nie dożyli otwarcia spadku lub go odrzucili, ale tylko wtedy gdy oboje rodziców pasierba nie dożyło otwarcia spadku.
 7. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli miejsca tego w Polsce nie da się ustalić – Skarb Państwa.

Małżonek spadkodawcy pozostający w separacji jest wyłączony od dziedziczenia.

Przysposobienie pełne – dotychczasowe więzy krwi zostają zerwane. Adoptowany dziedziczy po adoptującym i jego krewnych tak, jakby był jego dzieckiem, natomiast adoptujący i jego krewni dziedziczą po adoptowanym tak, jakby adoptujący był rodzicem adoptowanego. Dotyczy to także zstępnych adoptowanego. 

Przysposobienie niepełne – adoptowany dziedziczy po swoich rodzicach adopcyjnych, ale już nie po krewnych tych rodziców. Dotyczy to także zstępnych adoptowanego. Po adoptowanym, zamiast rodziców biologicznych, dziedziczą rodzice adopcyjni, ale już nie ich krewni. Więzy wynikające z pokrewieństwa z dalszą rodziną nadal obowiązują i są podstawą do dziedziczenia.

Dziecko poczęte – w chwili otwarcia spadku – lecz jeszcze nie narodzone również uczestniczy w dziedziczeniu, jeżeli urodzi się żywe. Nie są brane pod uwagę dzieci poczęte po tym terminie.

Zawarcie UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO lokalu mieszkalnego nie wymaga udziału notariusza, a jedynie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – czyli sporządzenia dokumentu zawierającego własnoręczne podpisy obydwu stron umowy (wynajmującego i najemcy).

 

Załącznikami do umowy najmu okazjonalnego są:

 1. oświadczenie, w którym najemca wskazuje lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, gdy dojdzie do zakończenia umowy najmu – wystarczy forma zwykła pisemna;
 2. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, wskazanego powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu – wystarczy forma zwykła pisemna, natomiast na żądanie wynajmującego forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym;
 3. oświadczenie, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego – obowiązkowo forma aktu notarialnego.

 

DOKUMENTY:

Ad 2.

Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotowe oświadczenie oraz ważny dokument tożsamości. Do okazania tytuł prawny do dysponowania lokalem. Podpis składany jest dopiero w obecności notariusza.

Ad 3.

Natomiast do przygotowania aktu notarialnego poddania się egzekucji, należy dostarczyć podpisaną umowę najmu okazjonalnego oraz ważny dokument tożsamości.

Należy przy tym zwrócić uwagę, czy umowa najmu okazjonalnego zawiera numery PESEL jej stron oraz osób, które mają prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu. Nadto umowa ta powinna być zawarta na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat). Wynajmującym może być tu tylko osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej wystarczy zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy jedynie w formie pisemnej jest traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia praw do działki.

Skuteczność umowy zależy od zatwierdzenia jej przez zarząd stowarzyszenia ogrodowego.

Wzory umów udostępniają zarządy ogródków działkowych lub można je znaleźć w Internecie. Poniżej do pobrania przykładowe wzory.

Umowa przeniesienia praw do działki powinna być sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu ROD.

 

DOKUMENTY:

Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotową, tj. już wypełnioną, umowę oraz ważne dokumenty tożsamości. Podpisy składane są dopiero w obecności notariusza.

Rodzice, jako prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę rodzicielską. W przypadku gdy osoba małoletnia wyjeżdża za granicę bez rodziców lub opiekunów prawnych (wyznaczonych sądownie), może być wymagane (np. przez biuro podróży, kontrolę graniczną) udzielenie przez nich zgody na pobyt dziecka w określonym miejscu i pod nadzorem (faktyczną opieką, nie prawną) określonych osób trzecich. W niektórych państwach jest to uważane za dobrą praktykę, w niektórych jest to wymóg (np. Niemcy, Hiszpania, Portugalia). Wymogi krajów UE w tym zakresie można sprawdzić tutaj.

 

Oświadczenia tego typu składa się najczęściej w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

 

Decyzję o wyjeździe dziecka za granicę rodzice powinni podejmować wspólnie, jeżeli oboje posiadają władzę rodzicielską (nawet jeżeli jest ograniczona – w postanowieniu sądu należy sprawdzić w jakim zakresie). Dotyczy to również wyjazdu dziecka pod opieką tylko jednego z nich (gdyż drugi rodzic może złożyć zawiadomienie o przestępstwie uprowadzenia dziecka za granicę). W braku porozumienia między rodzicami w kwestiach istotnych spraw dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. III CRN 19/85) Sąd Najwyższy wskazał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

 

Natomiast nadmienić tutaj należy, że nie jest możliwym przekazanie opieki prawnej nad dzieckiem w drodze pełnomocnictwa. Niektóre urzędy i instytucje honorują takie upoważnienia, jednak z formalnego punktu widzenia dokument taki nie odnosi skutków prawnych i nie uprawnia osoby trzeciej do podejmowania istotnych decyzji, np. do wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu medycznego, czy uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka.

Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd zawiesza jej sprawowanie i wyznacza dla dziecka opiekuna prawnego. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

 

DOKUMENTY:

Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotowe oświadczenie oraz ważne dokumenty tożsamości. Podpisy składane są dopiero w obecności notariusza.

Łatwy dojazd i bezproblemowy parking

Dojazd do Kancelarii Notarialnej

Lokalizacja Kancelarii pozwala na łatwy i wygodny dojazd ze wszystkich dzielnic Czeladzi oraz pobliskich miast regionu jak: Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Psary, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Sławków, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice.
Kancelaria usytuowana jest na czeladzkim rynku, na którym znajduje się miejski parking, z którego mogą korzystać Klienci.

Lokalizację kancelarii notarialnej prezentuje poniższa mapa

Skontaktuj się z notariuszem

Kancelaria Notarialna Czeladź
Zbigniew Nowak

Godziny urzędowania:

pon. 10:00-18:00

wt. – czw. 9:00-17:00

pt. 8:00-15:00

Adres Kancelarii:

ul. Bytomska 2
41-250 Czeladź

Istnieje możliwość dokonania czynności poza podanymi godzinami, w tym w dni wolne od pracy – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością prawniczą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej czynności, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią polityki prywatności, która opisuje cel i podstawę prawną przetwarzania przez nas danych, okres ich przetwarzania oraz szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

Czynności notarialne

Notariusz Zbigniew Nowak, działając na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie, dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o podział majątku wspólnego, umowy o dział spadku, umowy o dożywocie, umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa, umowy deweloperskie);

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem;

 • sporządza poświadczenia (w tym poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, czy też pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 • spisuje protokoły;

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Zbigniew Nowak pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Nadto jako płatnik notariusz pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn) i przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego, a także pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazuje ją do właściwego Sądu Rejonowego.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy
o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.

Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez notariusza lub pracownika kancelarii w Czeladzi przy ulicy Bytomskiej 2.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy czynności mającej za przedmiot:

 • nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego albo

 • lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),

pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Dokumenty do kancelarii dostarczyć można osobiście lub istnieje możliwość przesłania ich w formie elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@notariuszczeladz.com.

Terminy

Notariusz Zbigniew Nowak czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco w siedzibie kancelarii w Czeladzi. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. klient nie może dotrzeć do kancelarii ze względu na stan zdrowia czy też podeszły wiek).